Leonardo da Vinci
MOBILITA:
Názov projektu:
„Prehĺbenie odborných vedomostí žiakov SOU v inom štáte EÚ“.
Na základe výzvy Národnej agentúry Leonardo da Vinci sa naša škola, Stredné odborné učilište strojárske v spolupráci so Stredným odborných učilišťom strojárskym a elektrotechnickým v Brne a firmy ZETOR, rozhodla uskutočniť stáž v podniku s podobným zameraním.
Do stáže sa zapojili žiaci našej školy, ktorí navštevujú 1., 3. a 4. ročník - študijný odbor „ mechanik – nastavovač pre obrábacie stroje a linky“.
V štyroch turnusoch sa projektu celkovo zúčastní 40 žiakov a sprevádzajúce osoby z pedagogického zboru.
Počet žiakov v jednom turnuse je 10 a pedagogický pracovník.

Termíny turnusov:
l. turnus od 09.01.2006 do 05.02.2006
2.turnus od 13.03.2006 do 09.04.2006
3.turnus od 02.10.2006 do 29.10.2006
4.turnus od 07.03.2007 do 03.04.2007

Hlavným cieľom nášho projektu je, aby žiaci poznali systém vzdelávania v partnerskej krajine, spoznávali nové progresívne technológie a ich aplikácie vo vlastnom vzdelávacom programe, porovnávali úrovne odborných znalostí a zručností, samostatne riešili zadané odborné úlohy a vedeli sa uplatniť vo výrobných podnikoch vybavených CNC strojmi v oblasti programovania a ich obsluhy nielen na Slovensku, ale aj na trhu práce v rámci EÚ. Veľkou devízou je aj získanie jazykových a komunikačných znalostí v partnerskej krajine.


Stáž vo firme ZETOR

P r v e j stáže sa zúčastnili žiaci 4. ročníka
študijného odboru „ mechanik – nastavovač pre obrábacie stroje a linky“.
Odborný dozor mal hlavný majster odborného výcviku Bordáč Jozef a majster odborného výcviku Haviernik Jozef.


Účastníci:
Ballány Tomáš
Blahuta Pavel
Csefalvay František
Hitmar Martin
Kandrik Matej
Knébl Pavol
Prachár Michal
Selčan Matúš
Siska Marek
Vaš Peter

Prvé 2 týždne mali žiaci teoretické vyučovanie v odborných učebniach SOUSaE a nasledujúce 2 týždne praxovali vo firme ZETOR a.s..
Vo voľnom čase sa zúčastnili rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, ako návšteva Technického múzea v Brne, kina a diskotéky. V rámci športových aktivít si zahrali futbal.
Po skončení stáže, žiaci dostali OSVEDČENIE, o jej úspešnom absolvovaní.


Stáž vo firme Z E T O R

D r u h e j stáže sa zúčastnili žiaci 3. ročníka študijného odboru
„ mechanik – nastavovač pre obrábacie stroje a linky“.
Odborný dozor mal pedagogický pracovník Ing.Flimel Igor a majster odborného výcviku Haviernik Jozef.

Účastníci:
Berecz Kristián
Ďuriš Radovan
Gajarský Pavol
Harenčák Roman
Kullman Marek
Mock A ndrej
Potančok Martin
Praštík Oliver
Vajai Martin
Vítek Juraj


Stáž vo firme ZETOR

T r e t e j stáže sa zúčastnili žiaci 4. ročníka študijného odboru
„ mechanik – nastavovač pre obrábacie stroje a linky“.
Odborný dozor mal pedagogický pracovník Ing.Fábryová Želmíra a majster odborného výcviku Haviernik Jozef.

Účastníci:
Benkovič Martin
Firkaľ Sergej
Forgáč Emil
Groman Patrik
Haluška Tomáš
Hanzalík Pavol
Jeřábek Martin
Klúčik Marek
Pokus Ivan
Repček Lukáš


Š t v r t e j stáže sa zúčastnili žiaci 1. ročníka študijného odboru
„ mechanik – nastavovač pre obrábacie stroje a linky“.
Odborný dozor mal pedagogický pracovník Mgr. Adamcová Katarína a majster odborného výcviku Haviernik Jozef.

Účastníci:
Červenka Milan
Harcula František
Holocsi Tomáš
Kratochvíla Lukáš
Lazík Vladimír
Olah Daniel
Putyera Tomáš
Tóth Adam
Vojta Matúš
Zápražný Tomáš

Realizácia projektu:

Vyučovanie začínalo ráno o 7.00 hodine a končilo o 14.00 hodine. Žiaci na NC učebni pracovali na 10 počítačoch a mali k dispozícii NC frézku, NC sústruh a malú CNC gravírovačku. Majster mal možnosť pomocou projektu premietať preberanú látku a zároveň následne kontrolovať prácu žiakov, pretože svoj počítač mal prepojený s počítačmi všetkých žiakov. V učebni sa začali žiaci zaoberať základmi kreslenia a programovania. Na kreslenie sa používal program Gallad, ktorý umožnil kresliť pomocou počítača rôzne tvary a následne k nim dokázal vygenerovať program schopný daný tvar aj prakticky vyrobiť, čo žiaci s veľkým záujmom aj využili pri praktickom cvičení. Ďalej sa žiaci naučili pracovať s riadiacimi systémami MILLPOWER a MTS. Sú to prepracované systémy, ktoré umožňujú programovať CNC frézky a sústruhy s následnou kontrolou pomocou simulácie na monitore v 3D prevedení. Žiaci boli vyučovaním nadšení, pozorne sledovali výklad, skúšali samostatne riešiť jednoduché, ale aj náročnejšie úlohy, navrhovali rôzne súčiastky, ktoré potom následne vyrábali na NC frézke a gravírovačke. Veľkou skúsenosťou pre žiakov bola aj prax v závode ZETOR, kam sa po dvoch týždňoch teórie presunuli, aby svoje novonadobudnuté vedomosti mohli otestovať aj vo výrobe. Tam mali možnosť vidieť organizáciu práce v jednotlivých prevádzkach a svojou činnosťou sa podieľať na výrobe. Oboznámili sa s motorárňou, ozubárňou a mechanickou dielňou, kde v spolupráci a pod dozorom s pridelenými mentormi pracovali na obrábacích strojoch.

Po skončení stáže sa vedenie partnerskej školy poďakovalo naším žiakom za pozornosť a bezproblémový priebeh školenia a vyslovilo prianie ďalšej vzájomnej spolupráce v rámci projektu Mobilita. Žiaci taktiež poďakovali za získané vedomosti p.Pavlíkovi a p.Hudecovi, za odbornú prípravu na vysokej úrovni a zabezpečenie výuky v priestoroch školy a fabriky. Poďakovanie patrí aj výchove mimo vyučovania, ktoré sa postaralo o mimoškolskú činnosť a umožnilo naším žiakom podieľať sa spoločne s ich žiakmi na rôznych aktivitách v rámci svojich plánovaných činností ako návšteva historického centra, možnosť športovej činnosti, využitie stolného tenisu, fittnesu atď.
Na konci štúdijného pobytu žiaci dostali osvedčenie o absolvovaní stáže, ktoré by im mohlo pomôcť pri hľadaní si zamestnania.
Skonštatovali sme, že všetky stáže prebehli bez závad, v priateľskom ovzduší, žiaci si osvojili základy programovania, ktoré ich oslovilo natoľko, že je predpoklad, aby v rozširovaní svojich vedomostí aj naďalej pokračovali.
O realizácii celého projektu sme informovali verejnosť cez médiá ako Petržalské noviny, Slovenský rozhlas, na web. stránke VUC a na Základných školách v rámci náboru.

Ciele projektu, ako budovanie dlhodobých kontaktov partnerov, porovnávanie organizačných modelov a vzdelávacích metód, výmena učebných podkladov, zoznámenie účastníkov stáže s požiadavkami na vzdelanie v partnerskej krajine, poznávanie nových progresívnych technológií a následne ich aplikácia vo vlastnom vzdelávacom programe, samostatné riešenie zadaných odborných úloh a uplatnenie sa na trhu práce v rámci EÚ, boli stopercentne splnené.

Fotodokumentáciu nájdete v sekcií Galéria v súboroch 1.MN Brno 2007 a 4.MN Brno 2006.

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskych spoločenstiev.
Projekt bol ukončený 3.5.2007.


aktualizované:Máj 2007webmaster, webmaster@sosvranovska.eu
Stiahnuté z :: www.sosvranovska.eu/sk